A A A zmień czcionkę
zmień kontrast

Wieruszowski Dom Kultury

Odwiedź nas
ul. Rynek 8/9, Wieruszów 98-400
Zadzwoń do nas
tel. 62 784 10 80

WUTW - bieżące wydarzenia

VII Senioralia - zaproszenie!

VII Senioralia - zaproszenie!

VII Senioralia Regionu Wieruszowskiego 2022
Regulamin

Organizator:
Wieruszowski Dom Kultury oraz Wieruszowski Uniwersytet Trzeciego Wieku
ADRES: ul. Rynek 8/9, 98-400 Wieruszów Tel.627841080, fax. 627841267

Czas i miejsce:
Wieruszowski Dom Kultury – 25 listopada 2022 r. (piątek), godz. 10:00

Cele przeglądu:
- prezentacja twórczości oraz osiągnięć grup senioralnych w różnych dziedzinach artystycznych,
- rozwijanie pasji twórczych,
- integracja środowiska, aktywizowanie seniorów do tworzenia ruchu amatorskiego,
- propagowanie aktywnego i kulturotwórczego sposobu spędzania czasu wolnego.

Warunki uczestnictwa: Przedsięwzięcie ma charakter przeglądu.

W przedsięwzięciu mogą wziąć udział zespoły bądź osoby:
- z regionu wieruszowskiego oraz organizacji współpracujących i zaprzyjaźnionych z WUTWw Wieruszowie,
- reprezentujące zrzeszenia seniorów w grupach formalnych bądź nieformalnych, które złożą kartę zgłoszenia najpóźniej do dnia 15 listopada 2022 r.


Planowane kategorie:
- wystawa rękodzieła
- prezentacja zespołów śpiewaczych
- występy związane z ruchem scenicznym (np. taniec, ćwiczenia, prezentacja poezji, deklamacja utworów, scenka kabaretowa lub teatralna itp.)
- wystawa obrazów
- prezentacje kulinarne

Dom Kultury po wpłynięciu zgłoszeń w określonym terminie podejmie decyzje o wybranych kategoriach i poinformuje każdą grupę indywidualnie.
Program sceniczny nie może być dłuższy niż 10 min.
O kolejności występu decyduje organizator.

Każdy zgłaszający jest zobowiązany do wypełnienia i przesłania do organizatora zgodnie z załącznikami:
- karty zgłoszenia – zał. Nr 1 do Regulaminu.
- oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz wizerunku (każdy uczestnik wypełnia osobno) - zał. nr 2 do Regulaminu.

Informacje dodatkowe:
- Organizator zapewnia profesjonalne nagłośnienie, pomoc techniczną i akustyczną.
- Uczestnik w karcie zgłoszenia winien określić swoje wymagania dotyczące występu,
- Grupy zgłaszające stoiska wystawiennicze będą miały zapewnioną powierzchnię do 2 m,
- Udział w Senioraliach jest bezpłatny. Uczestnicy dojeżdżają na własny koszt,
- Do dyspozycji uczestników zapewniony będzie serwis kawowy i ciepły posiłek,
- Kwestie sporne rozstrzyga organizator i jego decyzja jest ostateczna,
- Dyrektor Wieruszowskiego Domu Kultury powołuje jury, które oceni całokształt pracy wybranej kategorii,
- Werdykt jury jest ostateczny, a jego decyzja jest niepodważalna,
- Za udział w Senioraliach przewidziane są nagrody dla reprezentacji każdej organizacji,
- Regulamin zostanie przedstawiony na stronie internetowej Wieruszowskiego Domu Kultury,
- Informacja o godzinie występu danej grupy zostanie podana po rejestracji wszystkich zgłoszeń i ustaleniu harmonogramu występów,
- Kontakt z organizatorem: Celina Zawidzka, c.zawidzka@wdkwieruszow.pl , tel. 627841080
powrót