Wieruszowski Dom Kultury
A A A zmień czcionkę
zmień kontrast

Wieruszowski Dom Kultury

Wieruszowski Dom Kultury Wieruszowski Dom Kultury

Ochrona danych osobowych

Obiekt monitorowany

Obiekt monitorowany


Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych
w Wieruszowskim Domu Kultury

 
Administratorem danych osobowych zarejestrowanych przez system monitoringu wizyjnego jest Wieruszowski Dom Kultury z siedzibą przy ul. Rynek 8/9, 98-400 Wieruszów, prowadzącym działalność zgodnie ze swym statutem. Tel: 62 784 10 80, e-mail: wdk@wdkwieruszow.pl.
Z inspektorem ochrony danych Wieruszowskiego Domu Kultury można skontaktować się poprzez adres
e-mail: iodwieruszow@gmail.com.
Dane osobowe zarejestrowane przez system monitoringu wizyjnego są przetwarzane w celu zapewnienia bezpieczeństwa pracowników WDK oraz w celu ochrony mienia WDK i zachowania w tajemnicy informacji, których ujawnienie mogłoby narazić WDK na szkodę na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) oraz e) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych), tzw. RODO w związku z art. 222 §1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy. Dane będą przetwarzane przez okres do 1 miesiąca licząc od chwili zarejestrowania nagrania, a w przypadku, gdy nagrania obrazu stanowią dowód w postępowaniu prowadzonym na podstawie prawa lub Wieruszowski Dom Kultury powziął wiadomość, iż mogą one stanowić dowód w postępowaniu, termin 1 miesiąca określony powyżej ulega przedłużeniu do czasu wydania nagrania uprawnionym organom prowadzącym dane postępowanie.
Zarejestrowane przez system monitoringu dane osobowe mogą być udostępniane tylko i wyłącznie podmiotom uprawnionym przepisami prawa.
W związku z przetwarzaniem przez Wieruszowski Dom Kultury danych osobowych zarejestrowanych przez system monitoringu wizyjnego, osobom, których dane dotyczą przysługuje prawo do:
  • żądania od Wieruszowskiego Domu Kultury dostępu do swoich danych osobowych,
  • sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych,
  • otrzymania od Wieruszowskiego Domu Kultury swoich danych osobowych w ustrukturyzowanym formacie oraz przenoszenia tych danych do innego administratora.
 
W przypadku uznania, że przetwarzanie Państwa danych przez Wieruszowski Dom Kultury narusza przepisy RODO, mogą Państwo złożyć skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, który jest organem nadzorczym.
Dane osobowe zarejestrowane przez system monitoringu wizyjnego przetwarzane przez Wieruszowski Dom Kultury nie będą podlegać procesowi zautomatyzowanego podejmowania decyzji. To znaczy, że nie będą one przetwarzane w sposób automatyczny i nie będą podlegać profilowaniu.
System monitoringu wizyjnego obejmuje teren wokół budynku Wieruszowskiego Domu Kultury oraz jego pomieszczenia wewnętrzne.


powrót